خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
جدید ترین پلاگین به تاریخ ۶ اردیبهشت ۸۸ - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان
یکشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1388

جدید ترین پلاگین به تاریخ ۶ اردیبهشت ۸۸

و

جدیدترین کدهای DCW فعال


در ادامه مطلب


با قابلیت باز کردن absathttp://www.tvcorner.com/images/illus-absat.jpg

26_04_2009 Full_vPlug_2.4.2 with all keys absat dcw.rarv_sids

Cons
. CW


RTVi 13E
RTVi Detskii Mir (13E)

BIS 13°E
11681-H-27500


AB1
Animaux
Chasse & Peche
TF1
Encyclopedia
RTL9
AB Moteurs
Escales
Toute l'Histoire
Mangas
France 5
France Ô
LCP
VideoClick


AKTA (MaxTv) 5°E
12265-H-27500


[code]Discovery Travel
Discovery World
Discovery Science
Jetix
Viasat Explorer
TCM
Boomerang
Minimax
Cartoon Network
Movies 24
Hallmark
TVR Cultural
Romanticaدوستان شبکه های بالا در تاریخ ۷ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰


تست شده است و کدها هنوز فعال میباشند


v_sids.rarhttp://dvbpersian.blogsky.com
Channel: NT1 Sat: 13E
key: 125A1F8B4D3EF6815B47BF611AC3F6D3
0500:20810:00D1:0408:1709::12 5A 1F 8B 4D 3E F6 81 5B 47 BF 61 1A C3 F6 D3 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 D1 { 12 5A 1F 8B 4D 3E F6 81 5B 47 BF 61 1A C3 F6 D3 }} --> gbox
F 00D11709 00 125A1F8B4D3EF681 ; NT1 --> mgcamd
F 00D11709 01 5B47BF611AC3F6D3 ; NT1 --> mgcamd
time: 26.04.2009 20:41 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: France Ô Sat: 13E
key: BFC6BE43CB749AD97480F6EADBF2BA87
0500:20810:00DA:0412:073B::BF C6 BE 43 CB 74 9A D9 74 80 F6 EA DB F2 BA 87 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 DA { BF C6 BE 43 CB 74 9A D9 74 80 F6 EA DB F2 BA 87 }} --> gbox
F 00DA073B 00 BFC6BE43CB749AD9 ; France Ô --> mgcamd
F 00DA073B 01 7480F6EADBF2BA87 ; France Ô --> mgcamd
time: 26.04.2009 20:40 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com---
Channel: France 5 Sat: 13E
key: B611FEC594EC0F8F7460D3A7899D0329
0500:20810:05E4:0411:035F::B6 11 FE C5 94 EC 0F 8F 74 60 D3 A7 89 9D 03 29 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 05 E4 { B6 11 FE C5 94 EC 0F 8F 74 60 D3 A7 89 9D 03 29 }} --> gbox
F 05E4035F 00 B611FEC594EC0F8F ; France 5 --> mgcamd
F 05E4035F 01 7460D3A7899D0329 ; France 5 --> mgcamd
time: 26.04.2009 20:39 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: Animaux Sat: 13E
key: 30999760c1506b7c7be33896e98c9f17
0500:21110:00CB:0402:0517::30 99 97 60 c1 50 6b 7c 7b e3 38 96 e9 8c 9f 17 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 CB { 30 99 97 60 c1 50 6b 7c 7b e3 38 96 e9 8c 9f 17 }} --> gbox
F 00CB0517 00 30999760c1506b7c ; Animaux --> mgcamd
F 00CB0517 01 7be33896e98c9f17 ; Animaux --> mgcamd
time: 26.04.2009 20:38 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: Videoclick Sat: 13E
key: 40AA13FDDDE6C487E7F40FEA12ACAD6B
F 00E60588 00 40AA13FDDDE6C487 ; Videoclick --> mgcamd
F 00E60588 01 E7F40FEA12ACAD6B ; Videoclick --> mgcamd
time: 26.04.2009 20:38 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: Mangas Sat: 13E
key: E7E04007A6C31F8821FDA0BED8B7DC6B
0500:21110:00D3:040A:0713::E7 E0 40 07 A6 C3 1F 88 21 FD A0 BE D8 B7 DC 6B --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 D3 { E7 E0 40 07 A6 C3 1F 88 21 FD A0 BE D8 B7 DC 6B }} --> gbox
F 00D30713 00 E7E04007A6C31F88 ; Mangas --> mgcamd
F 00D30713 01 21FDA0BED8B7DC6B ; Mangas --> mgcamd
time: 26.04.2009 20:37 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: Encyclopedia Sat: 13E
key: 8A1912B5FF33E01226080C3AE64A3F6F
0500:21110:00D4:040B:0714::8A 19 12 B5 FF 33 E0 12 26 08 0C 3A E6 4A 3F 6F --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 D4 { 8A 19 12 B5 FF 33 E0 12 26 08 0C 3A E6 4A 3F 6F }} --> gbox
F 00D40714 00 8A1912B5FF33E012 ; Encyclopedia --> mgcamd
F 00D40714 01 26080C3AE64A3F6F ; Encyclopedia --> mgcamd
time: 26.04.2009 20:37 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: LCP Sat: 13E
key: 7BDD378F4A857847BBC92BAF4E3E27B3
0500:20810:00DB:0413:073C::7B DD 37 8F 4A 85 78 47 BB C9 2B AF 4E 3E 27 B3 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 DB { 7B DD 37 8F 4A 85 78 47 BB C9 2B AF 4E 3E 27 B3 }} --> gbox
F 00DB073C 00 7BDD378F4A857847 ; LCP --> mgcamd
F 00DB073C 01 BBC92BAF4E3E27B3 ; LCP --> mgcamd
time: 26.04.2009 20:36 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: Toute l'Histoire Sat: 13E
key: 850aDB6AC699C01F9AAB13582D7E6E19
0500:21110:00D0:0407:0710::85 0a DB 6A C6 99 C0 1F 9A AB 13 58 2D 7E 6E 19 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 D0 { 85 0a DB 6A C6 99 C0 1F 9A AB 13 58 2D 7E 6E 19 }} --> gbox
F 00D00710 00 850aDB6AC699C01F ; Toute l'Histoire --> mgcamd
F 00D00710 01 9AAB13582D7E6E19 ; Toute l'Histoire --> mgcamd
time: 26.04.2009 20:35 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: TF1 Sat: 13E
key: ce263c67a83d3b7b305dddb31d81a5a0
0500:20810:00CE:0405:0453::ce 26 3c 67 a8 3d 3b 7b 30 5d dd b3 1d 81 a5 a0 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 CE { ce 26 3c 67 a8 3d 3b 7b 30 5d dd b3 1d 81 a5 a0 }} --> gbox
F 00CE0453 00 ce263c67a83d3b7b ; TF1 --> mgcamd
F 00CE0453 01 305dddb31d81a5a0 ; TF1 --> mgcamd
time: 26.04.2009 20:35 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com-
Channel: RTL 9 Sat: 13E
key: 7cbd43f2a9f1a4776f1b65c8c694d34a
0500:20810:00C8:040C:0640::7c bd 43 f2 a9 f1 a4 77 6f 1b 65 c8 c6 94 d3 4a --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 C8 { 7c bd 43 f2 a9 f1 a4 77 6f 1b 65 c8 c6 94 d3 4a }} --> gbox
F 00C80640 00 7cbd43f2a9f1a477 ; RTL 9 --> mgcamd
F 00C80640 01 6f1b65c8c694d34a ; RTL 9 --> mgcamd
time: 26.04.2009 20:34 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: AB1 Sat: 13E
key: CE4BAF7439E99863799DF6F9CC26C22E
0500:20810:00C9:0400:0641::CE 4B AF 74 39 E9 98 63 79 9D F6 F9 CC 26 C2 2E --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 C9 { CE 4B AF 74 39 E9 98 63 79 9D F6 F9 CC 26 C2 2E }} --> gbox
F 00C90641 00 CE4BAF7439E99863 ; AB1 --> mgcamd
F 00C90641 01 799DF6F9CC26C22E ; AB1 --> mgcamd
time: 26.04.2009 20:33 added: tonytr
---- http://dvbpersian.blogsky.com ----
Channel: Escales Sat: 13E
key: B9960B5A301887CF95B6EE39E68A7CEC
0500:21110:00CF:0406:0701::B9 96 0B 5A 30 18 87 CF 95 B6 EE 39 E6 8A 7C EC --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 CF { B9 96 0B 5A 30 18 87 CF 95 B6 EE 39 E6 8A 7C EC }} --> gbox
F 00CF0701 00 B9960B5A301887CF ; Escales --> mgcamd
F 00CF0701 01 95B6EE39E68A7CEC ; Escales --> mgcamd
time: 26.04.2009 20:33 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com--
Channel: Movies 24 Sat: 4.8E
key: 59C24C6767BB3E60F539B6E479E7A707
F 00451397 00 59C24C6767BB3E60 ; Movies 24 --> mgcamd
F 00451397 01 F539B6E479E7A707 ; Movies 24 --> mgcamd
time: 26.04.2009 18:51 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: TCM Sat: 4.8E
key: 06E7705D184AED4F940F0AAD11D205E8
F 00441396 00 06E7705D184AED4F ; TCM --> mgcamd
F 00441396 01 940F0AAD11D205E8 ; TCM --> mgcamd
time: 26.04.2009 18:49 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: TVR Cultural Sat: 4.8E
key: 21ABA773B8B04FB7DFB72EC4B52F6347
F 0038138A 00 21ABA773B8B04FB7 ; TVR Cultural --> mgcamd
F 0038138A 01 DFB72EC4B52F6347 ; TVR Cultural --> mgcamd
time: 26.04.2009 18:48 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: X X L PL Sat: 13E
key: E2E13BFE0D857002FCBB0CC3B81A794B
0500:020810:00D7:040F:0519::E2 E1 3B FE 0D 85 70 02 FC BB 0C C3 B8 1A 79 4B --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 D7 { E2 E1 3B FE 0D 85 70 02 FC BB 0C C3 B8 1A 79 4B }} --> gbox
F 00D70519 00 E2E13BFE0D857002 ; X X L PL --> mgcamd
F 00D70519 01 FCBB0CC3B81A794B ; X X L PL --> mgcamd
time: 25.04.2009 18:35 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: X X L Sat: 13E
key: E2E13BFE0D857002FCBB0CC3B81A794B
0100:000084:00D6:040E:0647::E2 E1 3B FE 0D 85 70 02 FC BB 0C C3 B8 1A 79 4B --> CC&NEWcamd
0: { 01 00 00 D6 { E2 E1 3B FE 0D 85 70 02 FC BB 0C C3 B8 1A 79 4B }} --> gbox
F 00D60647 00 E2E13BFE0D857002 ; X X L --> mgcamd
F 00D60647 01 FCBB0CC3B81A794B ; X X L --> mgcamd
time: 25.04.2009 18:20 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: Action Sat: 13E
key: ECAA43D9E06DAEFB9C80CBE78E69E2D9
0500:21110:00D2:0409:0712::EC AA 43 D9 E0 6D AE FB 9C 80 CB E7 8E 69 E2 D9 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 D2 { EC AA 43 D9 E0 6D AE FB 9C 80 CB E7 8E 69 E2 D9 }} --> gbox
F 00D20712 00 ECAA43D9E06DAEFB ; Action --> mgcamd
F 00D20712 01 9C80CBE78E69E2D9 ; Action --> mgcamd
time: 25.04.2009 17:06 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com-
Channel: AB Moteurs Sat: 13E
key: E5D422DB0AA8E1932FBCDBC6070A1728
0500:21110:00CA:0401:044F::E5 D4 22 DB 0A A8 E1 93 2F BC DB C6 07 0A 17 28 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 CA { E5 D4 22 DB 0A A8 E1 93 2F BC DB C6 07 0A 17 28 }} --> gbox
F 00CA044F 00 E5D422DB0AA8E193 ; AB Moteurs --> mgcamd
F 00CA044F 01 2FBCDBC6070A1728 ; AB Moteurs --> mgcamd
time: 25.04.2009 17:05 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: Chasse & Peche Sat: 13E
key: C624F7E1B5A20259DA147E6CFBA4DF7E
0500:20810:00CC:0403:0604::C6 24 F7 E1 B5 A2 02 59 DA 14 7E 6C FB A4 DF 7E --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 CC { C6 24 F7 E1 B5 A2 02 59 DA 14 7E 6C FB A4 DF 7E }} --> gbox
F 00CC0604 00 C624F7E1B5A20259 ; Chasse & Peche --> mgcamd
F 00CC0604 01 DA147E6CFBA4DF7E ; Chasse & Peche --> mgcamd
time: 25.04.2009 17:04 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com-
Channel: RTVi Nashe Kino Sat: 13E
key: 3276E48C3DEA7FA630CACFC9FC5455A5
0500:022C00:39D4:002F:0387::32 76 E4 8C 3D EA 7F A6 30 CA CF C9 FC 54 55 A5 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 39 D4 { 32 76 E4 8C 3D EA 7F A6 30 CA CF C9 FC 54 55 A5 }} --> gbox
F 39D40387 00 3276E48C3DEA7FA6 ; RTVi Nashe Kino --> mgcamd
F 39D40387 01 30CACFC9FC5455A5 ; RTVi Nashe Kino --> mgcamd
time: 19.04.2009 17:58 added: alimansur
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: RTVi ME Sat: 13E
key: 6E129A1A16D922114F31A4249024D387
0500:022C00:39D7:0038:0390::6E 12 9A 1A 16 D9 22 11 4F 31 A4 24 90 24 D3 87 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 39 D7 { 6E 12 9A 1A 16 D9 22 11 4F 31 A4 24 90 24 D3 87 }} --> gbox
F 39D70390 00 6E129A1A16D92211 ; RTVi ME --> mgcamd
F 39D70390 01 4F31A4249024D387 ; RTVi ME --> mgcamd
time: 19.04.2009 17:58 added: alimansur
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: RTVi Europe Sat: 13E
key: 04BF7538617E4A29CC54A4C472596D38
0500:022C00:39D2:0028:0385::04 BF 75 38 61 7E 4A 29 CC 54 A4 C4 72 59 6D 38 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 39 D2 { 04 BF 75 38 61 7E 4A 29 CC 54 A4 C4 72 59 6D 38 }} --> gbox
F 39D20385 00 04BF7538617E4A29 ; RTVi Europe --> mgcamd
F 39D20385 01 CC54A4C472596D38 ; RTVi Europe --> mgcamd
time: 19.04.2009 17:57 added: alimansur
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: Cartoon Network/TCM Sat: 19.2E
key: 108C08A48BDD83EBDF4FF01E9EC2AA0A
0100:00006A:6F69:07EE:0644::10 8C 08 A4 8B DD 83 EB DF 4F F0 1E 9E C2 AA 0A --> CC&NEWcamd
0: { 01 00 6F 69 { 10 8C 08 A4 8B DD 83 EB DF 4F F0 1E 9E C2 AA 0A }} --> gbox
F 6F690644 00 108C08A48BDD83EB ; Cartoon Network/TCM --> mgcamd
F 6F690644 01 DF4FF01E9EC2AA0A ; Cartoon Network/TCM --> mgcamd
time: 19.04.2009 15:21 added: tonytr
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: Cartoon Net France Sat: 19.2E
key: 108C08A48BDD83EBDF4FF01E9EC2AA0A
0500:022610:00:8C:6F69::10 8C 08 A4 8B DD 83 EB DF 4F F0 1E 9E C2 AA 0A --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 00 { 10 8C 08 A4 8B DD 83 EB DF 4F F0 1E 9E C2 AA 0A }} --> gbox
F 006F69 00 108C08A48BDD83EB ; Cartoon Net France --> mgcamd
F 006F69 01 DF4FF01E9EC2AA0A ; Cartoon Net France --> mgcamd
time: 19.04.2009 13:34 added: alimansur
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: JSC Sports +1 Sat: 7W
key: Ec446292585139e2D79e48bdd5585a87
0603:000000:0A8F:0102:0E08::Ec 44 62 92 58 51 39 e2 D7 9e 48 bd d5 58 5a 87 --> CC&NEWcamd
0: { 06 03 0A 8F { Ec 44 62 92 58 51 39 e2 D7 9e 48 bd d5 58 5a 87 }} --> gbox
F 0A8F0E08 00 Ec446292585139e2 ; JSC Sports +1 --> mgcamd
F 0A8F0E08 01 D79e48bdd5585a87 ; JSC Sports +1 --> mgcamd
time: 17.04.2009 07:19 added: coscos
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: JSC Sports +2 Sat: 7W
key: Bcbcfe760a74fc7a083f87cebfa0c120
0603:000000:0A90:0103:0E09::Bc bc fe 76 0a 74 fc 7a 08 3f 87 ce bf a0 c1 20 --> CC&NEWcamd
0: { 06 03 0A 90 { Bc bc fe 76 0a 74 fc 7a 08 3f 87 ce bf a0 c1 20 }} --> gbox
F 0A900E09 00 Bcbcfe760a74fc7a ; JSC Sports +2 --> mgcamd
F 0A900E09 01 083f87cebfa0c120 ; JSC Sports +2 --> mgcamd
time: 17.04.2009 07:18 added: coscos
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: JSC Sports +3 Sat: 7W
key: 94bcb202c83c696dEfba7e274ef1fb3a
0603:000000:0A91:0104:0E10::94 bc b2 02 c8 3c 69 6d Ef ba 7e 27 4e f1 fb 3a --> CC&NEWcamd
0: { 06 03 0A 91 { 94 bc b2 02 c8 3c 69 6d Ef ba 7e 27 4e f1 fb 3a }} --> gbox
F 0A910E10 00 94bcb202c83c696d ; JSC Sports +3 --> mgcamd
F 0A910E10 01 Efba7e274ef1fb3a ; JSC Sports +3 --> mgcamd
time: 17.04.2009 07:18 added: coscos
http://dvbpersian.blogsky.com
Channel: JSCS Sports +4 Sat: (7W)
key: 617ab18c0204444aB7c88807f8ed7b60
F 0A920E11 00 617ab18c0204444a ; JSCS Sports +4 --> mgcamd
F 0A920E11 01 B7c88807f8ed7b60 ; JSCS Sports +4 --> mgcamd
time: 17.04.2009 07:17 added: coscos

del.icio.us  داغ کن - کلوب دات کام  segnalo

تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر