خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
جدید ترین کد های dcw منشر شده - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان
پنج‌شنبه 3 دی‌ماه سال 1388


جدید ترین کد های dcw منشر شده

Channel: SCi Fi Sat: 13E
key: 52BCA2B0EA73DC39DB575688B0885D95
0500:024F00:3A36:0141:1B8E::52 BC A2 B0 EA 73 DC 39 DB 57 56 88 B0 88 5D 95 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 3A 36 { 52 BC A2 B0 EA 73 DC 39 DB 57 56 88 B0 88 5D 95 }} --> gbox
F 3A361B8E 00 52BCA2B0EA73DC39 ; SCi Fi --> mgcamd
F 3A361B8E 01 DB575688B0885D95 ; SCi Fi --> mgcamd
time: 24.12.2009 13:49 added: tailorChannel: UNIVERSAL Sat: 13E
key: 1AE15D58D18392E6FD1A2C43F334A8CF
0500:024F00:3A35:0137:1B8C::1A E1 5D 58 D1 83 92 E6 FD 1A 2C 43 F3 34 A8 CF --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 3A 35 { 1A E1 5D 58 D1 83 92 E6 FD 1A 2C 43 F3 34 A8 CF }} --> gbox
F 3A351B8C 00 1AE15D58D18392E6 ; UNIVERSAL --> mgcamd
F 3A351B8C 01 FD1A2C43F334A8CF ; UNIVERSAL --> mgcamd
time: 24.12.2009 13:48 added: tailorChannel: TELETOON Sat: 26E
key: 9B68656830373CA34A0906597499FF0C
0500:041140:0866:0352:008D::9B 68 65 68 30 37 3C A3 4A 09 06 59 74 99 FF 0C --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 08 66 { 9B 68 65 68 30 37 3C A3 4A 09 06 59 74 99 FF 0C }} --> gbox
F 0866008D 00 9B68656830373CA3 ; TELETOON --> mgcamd
F 0866008D 01 4A0906597499FF0C ; TELETOON --> mgcamdChannel: PLANETE THALASSA Sat: 26E
key: 30DC94A09E85DAFD3BA037127935E08E
0500:041140:07F8:02E4:0085::30 DC 94 A0 9E 85 DA FD 3B A0 37 12 79 35 E0 8E --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 07 F8 { 30 DC 94 A0 9E 85 DA FD 3B A0 37 12 79 35 E0 8E }} --> gbox
F 07F80085 00 30DC94A09E85DAFD ; PLANETE THALASSA --> mgcamd
F 07F80085 01 3BA037127935E08E ; PLANETE THALASSA --> mgcamd
time: 21.12.2009 20:40 added:Channel: PLANETE Sat: 26E
key: 8E044FE1CD9C5EC7FFD9754D5F4CC46F
0500:041140:07EE:02DA:0084::8E 04 4F E1 CD 9C 5E C7 FF D9 75 4D 5F 4C C4 6F --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 07 EE { 8E 04 4F E1 CD 9C 5E C7 FF D9 75 4D 5F 4C C4 6F }} --> gbox
F 07EE0084 00 8E044FE1CD9C5EC7 ; PLANETE --> mgcamd
F 07EE0084 01 FFD9754D5F4CC46F ; PLANETE --> mgcamd
time: 21.12.2009 18:17 added: tailorChannel: PIWI Sat: 26E
key: 4D69BA70F7CFB57BF5894AC8535754FE
0500:041140:0852:033E:008E::4D 69 BA 70 F7 CF B5 7B F5 89 4A C8 53 57 54 FE --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 08 52 { 4D 69 BA 70 F7 CF B5 7B F5 89 4A C8 53 57 54 FE }} --> gbox
F 0852008E 00 4D69BA70F7CFB57B ; PIWI --> mgcamd
F 0852008E 01 F5894AC8535754FE ; PIWI --> mgcamd
time: 21.12.2009 18:16 added: tailorChannel: OM'TV Sat: 26E
key: 482D56CBBFBFB12F3D0BE62EA82AF6C8
0500:041140:07DA:02C6:0083::48 2D 56 CB BF BF B1 2F 3D 0B E6 2E A8 2A F6 C8 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 07 DA { 48 2D 56 CB BF BF B1 2F 3D 0B E6 2E A8 2A F6 C8 }} --> gbox
F 07DA0083 00 482D56CBBFBFB12F ; OM'TV --> mgcamd
F 07DA0083 01 3D0BE62EA82AF6C8 ; OM'TV --> mgcamd
time: 21.12.2009 18:14 added: tailorChannel: NRJ HITS Sat: 26E
key: 9E6B262F5D297B0196169B47A8682131
0500:041140:0834:0320:0089::9E 6B 26 2F 5D 29 7B 01 96 16 9B 47 A8 68 21 31 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 08 34 { 9E 6B 26 2F 5D 29 7B 01 96 16 9B 47 A8 68 21 31 }} --> gbox
F 08340089 00 9E6B262F5D297B01 ; NRJ HITS --> mgcamd
F 08340089 01 96169B47A8682131 ; NRJ HITS --> mgcamd
time: 21.12.2009 18:12 added: tailorChannel: TIJI Sat: 26E
key: 857143395CF1A0ED068326AF48A45743
0500:041140:085C:0348:008B::85 71 43 39 5C F1 A0 ED 06 83 26 AF 48 A4 57 43 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 08 5C { 85 71 43 39 5C F1 A0 ED 06 83 26 AF 48 A4 57 43 }} --> gbox
F 085C008B 00 857143395CF1A0ED ; TIJI --> mgcamd
F 085C008B 01 068326AF48A45743 ; TIJI --> mgcamd
time: 21.12.2009 18:09 added: tailorChannel: TRACE TV Sat: 26E
key: 18E02820D0FD9562E846A2D032CC1F1D
0500:041140:083E:032A:008A::18 E0 28 20 D0 FD 95 62 E8 46 A2 D0 32 CC 1F 1D --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 08 3E { 18 E0 28 20 D0 FD 95 62 E8 46 A2 D0 32 CC 1F 1D }} --> gbox
F 083E008A 00 18E02820D0FD9562 ; TRACE TV --> mgcamd
F 083E008A 01 E846A2D032CC1F1D ; TRACE TV --> mgcamd
time: 21.12.2009 18:07 added: tailorChannel: USHUAIA TV Sat: 26E
key: 5F50AE5D52BF596AC750F60D78356714
0500:041140:0802:02EE:0086::5F 50 AE 5D 52 BF 59 6A C7 50 F6 0D 78 35 67 14 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 08 02 { 5F 50 AE 5D 52 BF 59 6A C7 50 F6 0D 78 35 67 14 }} --> gbox
F 08020086 00 5F50AE5D52BF596A ; USHUAIA TV --> mgcamd
F 08020086 01 C750F60D78356714 ; USHUAIA TV --> mgcamd
time: 21.12.2009 18:06 added: tailorChannel: GAME ONE Sat: 26E
key: 649E63655A99C8BB8FF829B0CE1AA38B
0500:041140:0848:0334:0093::64 9E 63 65 5A 99 C8 BB 8F F8 29 B0 CE 1A A3 8B --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 08 48 { 64 9E 63 65 5A 99 C8 BB 8F F8 29 B0 CE 1A A3 8B }} --> gbox
F 08480093 00 649E63655A99C8BB ; GAME ONE --> mgcamd
F 08480093 01 8FF829B0CE1AA38B ; GAME ONE --> mgcamd
time: 21.12.2009 18:04 added: tailorChannel: HISTOIRE Sat: 26E
key: CCAC3CB44CC442524BC3D6E45163A559
0500:041140:080C:02F8:0087::CC AC 3C B4 4C C4 42 52 4B C3 D6 E4 51 63 A5 59 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 08 0C { CC AC 3C B4 4C C4 42 52 4B C3 D6 E4 51 63 A5 59 }} --> gbox
F 080C0087 00 CCAC3CB44CC44252 ; HISTOIRE --> mgcamd
F 080C0087 01 4BC3D6E45163A559 ; HISTOIRE --> mgcamd
time: 21.12.2009 18:02 added: tailorChannel: OLTV Sat: 26E
key: 483339B4EDFEAB968CEED24C45EA5180
0500:041140:046A:0276:0050::48 33 39 B4 ED FE AB 96 8C EE D2 4C 45 EA 51 80 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 04 6A { 48 33 39 B4 ED FE AB 96 8C EE D2 4C 45 EA 51 80 }} --> gbox
F 046A0050 00 483339B4EDFEAB96 ; OLTV --> mgcamd
F 046A0050 01 8CEED24C45EA5180 ; OLTV --> mgcamd
time: 21.12.2009 18:00 added: tailorChannel: GIRONDINS TV Sat: 26E
key: 17AF5A2003434B918E2AE9A1F5DA1AE9
0500:041140:07E4:02D0:0036::17 AF 5A 20 03 43 4B 91 8E 2A E9 A1 F5 DA 1A E9 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 07 E4 { 17 AF 5A 20 03 43 4B 91 8E 2A E9 A1 F5 DA 1A E9 }} --> gbox
F 07E40036 00 17AF5A2003434B91 ; GIRONDINS TV --> mgcamd
F 07E40036 01 8E2AE9A1F5DA1AE9 ; GIRONDINS TV --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:58 added: tailorChannel: I TELE Sat: 26E
key: B8C3C7428AC50F5EF4AB1DBCC15EBBDA
0500:041140:0442:024E:0056::B8 C3 C7 42 8A C5 0F 5E F4 AB 1D BC C1 5E BB DA --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 04 42 { B8 C3 C7 42 8A C5 0F 5E F4 AB 1D BC C1 5E BB DA }} --> gbox
F 04420056 00 B8C3C7428AC50F5E ; I TELE --> mgcamd
F 04420056 01 F4AB1DBCC15EBBDA ; I TELE --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:57 added: tailorChannel: MTV FRANCE Sat: 26E
key: B55C9CAD8764F0DBC4833A81FCB2B462
0500:041140:0820:030C:0092::B5 5C 9C AD 87 64 F0 DB C4 83 3A 81 FC B2 B4 62 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 08 20 { B5 5C 9C AD 87 64 F0 DB C4 83 3A 81 FC B2 B4 62 }} --> gbox
F 08200092 00 B55C9CAD8764F0DB ; MTV FRANCE --> mgcamd
F 08200092 01 C4833A81FCB2B462 ; MTV FRANCE --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:55 added: tailorChannel: MA CHAINE SPORT Sat: 26E
key: F589D04E035C97F6FABD530AA7CA87F8
0500:041140:0460:026C:0057::F5 89 D0 4E 03 5C 97 F6 FA BD 53 0A A7 CA 87 F8 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 04 60 { F5 89 D0 4E 03 5C 97 F6 FA BD 53 0A A7 CA 87 F8 }} --> gbox
F 04600057 00 F589D04E035C97F6 ; MA CHAINE SPORT --> mgcamd
F 04600057 01 FABD530AA7CA87F8 ; MA CHAINE SPORT --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:53 added: tailorChannel: M6 MUSIC HITS Sat: 26E
key: ECF2462431A9B791D68BB41535C95654
0500:041140:082A:0316:0088::EC F2 46 24 31 A9 B7 91 D6 8B B4 15 35 C9 56 54 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 08 2A { EC F2 46 24 31 A9 B7 91 D6 8B B4 15 35 C9 56 54 }} --> gbox
F 082A0088 00 ECF2462431A9B791 ; M6 MUSIC HITS --> mgcamd
F 082A0088 01 D68BB41535C95654 ; M6 MUSIC HITS --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:52 added: tailorChannel: LCI Sat: 26E
key: 63A55E668E0F6E0B1BD3D5C399C3CD29
0500:041140:044C:0258:005A::63 A5 5E 66 8E 0F 6E 0B 1B D3 D5 C3 99 C3 CD 29 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 04 4C { 63 A5 5E 66 8E 0F 6E 0B 1B D3 D5 C3 99 C3 CD 29 }} --> gbox
F 044C005A 00 63A55E668E0F6E0B ; LCI --> mgcamd
F 044C005A 01 1BD3D5C399C3CD29 ; LCI --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:50 added: tailorChannel: INFOSPORT Sat: 26E
key: 6461682DC49449A1077038AFD3F7501A
0500:041140:0456:0262:005B::64 61 68 2D C4 94 49 A1 07 70 38 AF D3 F7 50 1A --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 04 56 { 64 61 68 2D C4 94 49 A1 07 70 38 AF D3 F7 50 1A }} --> gbox
F 0456005B 00 6461682DC49449A1 ; INFOSPORT --> mgcamd
F 0456005B 01 077038AFD3F7501A ; INFOSPORT --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:49 added: tailorChannel: FRANCE 5 Sat: 26E
key: C6B566E1045DBE1FF2E6FBD3B2E63BD3
0500:041140:0424:0230:004F::C6 B5 66 E1 04 5D BE 1F F2 E6 FB D3 B2 E6 3B D3 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 04 24 { C6 B5 66 E1 04 5D BE 1F F2 E6 FB D3 B2 E6 3B D3 }} --> gbox
F 0424004F 00 C6B566E1045DBE1F ; FRANCE 5 --> mgcamd
F 0424004F 01 F2E6FBD3B2E63BD3 ; FRANCE 5 --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:46 added: tailorChannel: FRANCE 2 Sat: 26E
key: 27190E4E32B83C26173C9DF0B2CF62E3
0500:041140:0410:021C:0059::27 19 0E 4E 32 B8 3C 26 17 3C 9D F0 B2 CF 62 E3 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 04 10 { 27 19 0E 4E 32 B8 3C 26 17 3C 9D F0 B2 CF 62 E3 }} --> gbox
F 04100059 00 27190E4E32B83C26 ; FRANCE 2 --> mgcamd
F 04100059 01 173C9DF0B2CF62E3 ; FRANCE 2 --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:44 added: tailorChannel: FRANCE 3 Sat: 26E
key: 609374672231DF32BB3A1409844B6F3E
0500:041140:041A:0226:0052::60 93 74 67 22 31 DF 32 BB 3A 14 09 84 4B 6F 3E --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 04 1A { 60 93 74 67 22 31 DF 32 BB 3A 14 09 84 4B 6F 3E }} --> gbox
F 041A0052 00 609374672231DF32 ; FRANCE 3 --> mgcamd
F 041A0052 01 BB3A1409844B6F3E ; FRANCE 3 --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:41 added: tailorChannel: CUISINE TV Sat: 26E
key: E1BC0EABF2CD8F4E04E280669613FDA6
0500:041140:0816:0302:0090::E1 BC 0E AB F2 CD 8F 4E 04 E2 80 66 96 13 FD A6 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 08 16 { E1 BC 0E AB F2 CD 8F 4E 04 E2 80 66 96 13 FD A6 }} --> gbox
F 08160090 00 E1BC0EABF2CD8F4E ; CUISINE TV --> mgcamd
F 08160090 01 04E280669613FDA6 ; CUISINE TV --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:37 added: tailorChannel: CINEMA STAR Sat: 26E
key: 075A3495D27895DFDE1DFDF802A801AB
0500:041140:042E:023A:0053::07 5A 34 95 D2 78 95 DF DE 1D FD F8 02 A8 01 AB --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 04 2E { 07 5A 34 95 D2 78 95 DF DE 1D FD F8 02 A8 01 AB }} --> gbox
F 042E0053 00 075A3495D27895DF ; CINEMA STAR --> mgcamd
F 042E0053 01 DE1DFDF802A801AB ; CINEMA STAR --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:35 added: tailorChannel: CINE CINEMA FRISSON Sat: 26E
key: 2A9EE5ADF1F7664E1FA619DED6653974
0500:041140:0438:0244:005D::2A 9E E5 AD F1 F7 66 4E 1F A6 19 DE D6 65 39 74 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 04 38 { 2A 9E E5 AD F1 F7 66 4E 1F A6 19 DE D6 65 39 74 }} --> gbox
F 0438005D 00 2A9EE5ADF1F7664E ; CINE CINEMA FRISSON --> mgcamd
F 0438005D 01 1FA619DED6653974 ; CINE CINEMA FRISSON --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:33 added: tailorChannel: CANAL+ FAMILY Sat: 26E
key: 7026DB71A7E453DE28651CA93D1BAD05
0500:041140:0406:0212:0058::70 26 DB 71 A7 E4 53 DE 28 65 1C A9 3D 1B AD 05 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 04 06 { 70 26 DB 71 A7 E4 53 DE 28 65 1C A9 3D 1B AD 05 }} --> gbox
F 04060058 00 7026DB71A7E453DE ; CANAL+ FAMILY --> mgcamd
F 04060058 01 28651CA93D1BAD05 ; CANAL+ FAMILY --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:31 added: tailorChannel: CANAL+ CINEMA Sat: 26E
key: FA6EC72F9AD0BF290BB921E5AEAB4DA6
0500:041140:03FC:0208:0051::FA 6E C7 2F 9A D0 BF 29 0B B9 21 E5 AE AB 4D A6 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 03 FC { FA 6E C7 2F 9A D0 BF 29 0B B9 21 E5 AE AB 4D A6 }} --> gbox
F 03FC0051 00 FA6EC72F9AD0BF29 ; CANAL+ CINEMA --> mgcamd
F 03FC0051 01 0BB921E5AEAB4DA6 ; CANAL+ CINEMA --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:29 added: tailorChannel: CANAL+ Sat: 26E
key: 286EBD53382EB91FB00C26E23A370F80
0500:041140:03F2:01FE:0041::28 6E BD 53 38 2E B9 1F B0 0C 26 E2 3A 37 0F 80 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 03 F2 { 28 6E BD 53 38 2E B9 1F B0 0C 26 E2 3A 37 0F 80 }} --> gbox
F 03F20041 00 286EBD53382EB91F ; CANAL+ --> mgcamd
F 03F20041 01 B00C26E23A370F80 ; CANAL+ --> mgcamd
time: 21.12.2009 17:27 added: tailorChannel: Club Prive TV Sat: 13E
key: 24CD4C3DFCA59A3BB9E65EFD4D28E459
0500:031B00:3792:0BAE:0835::24 CD 4C 3D FC A5 9A 3B B9 E6 5E FD 4D 28 E4 59 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 37 92 { 24 CD 4C 3D FC A5 9A 3B B9 E6 5E FD 4D 28 E4 59 }} --> gbox
F 37920835 00 24CD4C3DFCA59A3B ; Club Prive TV --> mgcamd
F 37920835 01 B9E65EFD4D28E459 ; Club Prive TV --> mgcamd
time: 18.12.2009 23:34 added: tailor

del.icio.us  داغ کن - کلوب دات کام  segnalo

تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر